Samenleving
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Een ethische en verantwoorde bedrijfsvoering vinden we belangrijk. We leggen hier uit wat we doen op het gebied van duurzaam inkopen, privacy, milieu, diversiteit en gezondheid.


Duurzaam inkopen

Momenteel wordt er gewerkt aan harmonisatie van het inkoopproces van VodafoneZiggo. Het borgen van duurzaam en ethisch inkopen is hier een onderdeel van. Onze leveranciers moeten voldoen aan de algemene inkoopvoorwaarden. Onze duurzame en ethische code maakt hier onderdeel van uit, deze staat helemaal onderaan deze pagina (onder het kopje 'Voorwaarden'). Hierin staat wat wij van onze leveranciers en hun onderaannemers verwachten. 

Privacy

Als telecombedrijf hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de bescherming van klantgegevens en de vertrouwelijkheid van hun communicatie. Dit gaat verder dan het naleven van wet- en regelgeving. Het succes van ons bedrijf is namelijk afhankelijk van de mate waarin klanten en medewerkers erop vertrouwen dat wij hun privacy respecteren.

Op dit moment zijn wij naast de integratie van de privacy programma’s van Vodafone en Ziggo ook bezig met de implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zal leiden tot een privacy riskmanagement raamwerk. Zo voeren we privacy risk impact assesments uit voor nieuwe producten en diensten en maken we duidelijke afspraken met leveranciers die persoonsgegevens namens ons verwerken. Daarnaast melden we lekken in de beveiliging van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het geval een datalek negatieve gevolgen heeft op de privacy van klanten, informeren we onze klanten hierover.

Onze Privacy Officers zorgen ervoor dat iedereen zich houdt aan de privacywetgeving. Verder houden ze ontwikkelingen in privacy beleid en in technologie bij en bepalen ze de inhoud, uitvoering en naleving van ons privacy statement. In dit privacy statement staat wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens wij gebruiken, wat we met persoonsgegevens doen, wat we doen om gegevens te beschermen, hoe klanten zelf veilig met hun persoonsgegevens kunnen omgaan, een toelichting op de rechten die klanten hebben als het gaat om hun persoonsgegevens, en hoe ze over privacy contact met VodafoneZiggo kunnen opnemen. Zij zullen ook borgen dat privacy wordt meegenomen in onze training & awareness-activiteiten.

Klantgegevens
Vodafone deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor de dienstverlening, als er een wettelijke verplichting is of als een klant hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld voor het gebruik van een app. We zijn wettelijk verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden welke klantgegevens we verwerken. 

Milieu

De directe negatieve milieu-impact van VodafoneZiggo wordt voornamelijk veroorzaakt door het netwerk, de mobiliteit van onze medewerkers en de gebouwen. De indirecte milieu-impact wordt veroorzaakt door tv-boxen, wifi-zenders en mobiele telefoons. Het netwerk is verantwoordelijk voor 85% van ons energieverbruik. Ons milieuprogramma heet 'Planet Tomorrow’. Het milieubeleid is geborgd met het ISO 14001®-certificaat. Het programma omvat meer dan 50 verschillende projecten met drie doelen:

1.       Onze operationele activiteiten verbeteren. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te implementeren en meer circulair te ondernemen en zo afvalstromen terug te dringen.

2.      Onze klanten in staat stellen milieuvriendelijker te worden. Bijvoorbeeld door gebruikte telefoons terug te kopen en een tweede leven te geven, het effect van onze milieuvriendelijke Internet of Things-connecties duidelijk te maken met de ‘connected world series’ en door ‘vrijer werken' te stimuleren.

3.      Onze medewerkers inspireren milieuvriendelijk te werken en te leven.
Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te gebruiken, de Footprint challenge en Solar Power to You, een collectief aanbod voor zonnepanelen voor medewerkers.

Activiteiten
-  Energieverbruik: VodafoneZiggo gebruikt windenergie voor 100% van de elektriciteitsbehoefte.
-  CO2-voetafdruk: VodafoneZiggo streeft naar een CO2 neutrale dienstverlening en is lid van de klimaatcoalitie.
-  Schadelijke stoffen: VodafoneZiggo gebruikt geen schadelijke stoffen. Wel worden er koelmiddelen gebruik voor o.a. airco’s in winkels. Onze interne programma’s zijn erop gericht om het aantal verbruikte koelmiddelen te reduceren.
-  Circulariteit: Vodafone biedt klanten aan om alle ingezette communicatieapparatuur te hergebruiken of te recyclen. Wij zorgen hierbij voor het volledige end-to-end proces. Voor Ziggodiensten geldt dat het eigendom van de apparatuur bij Ziggo ligt. Alle particuliere klanten zijn verplicht om hun apparatuur terug te sturen naar Ziggo bij beëindiging van hun abonnement.
-  Dematerialisatie: naast de levering van diensten kan VodafoneZiggo samen met zakelijke klanten op andere gebieden de dematerialisatie stimuleren. Denk aan het stimuleren van thuiswerken (slimmer werken) maar ook het inzetten van ICT om diensten efficiënter te laten lopen.
-  Voorkomen van afval: net als bij dematerialisatie kan VodafoneZiggo samen met zakelijke klantenprogramma’s voor afvalreductie opzetten waarbij de rol van ICT vooral ondersteunend zal zijn.

Transparantie
Onze voortgang op onze prestaties zoals CO2-voetafdruk, energieverbruik en recycling en hergebruik van afval rapporteren we jaarlijks.