Society
Thema's

Thema's

Een ethische en verantwoorde bedrijfsvoering vinden we belangrijk. We leggen hier uit wat we doen op het gebied van duurzaam inkopen, privacy, milieu, diversiteit en gezondheid.


Duurzaam inkopen

Momenteel wordt er gewerkt aan harmonisatie van het inkoopproces van VodafoneZiggo. Het borgen van duurzaam en ethisch inkopen is hier een onderdeel van. Onze leveranciers moeten voldoen aan de algemene inkoopvoorwaarden. Onze duurzame en ethische code maakt hier onderdeel van uit, deze staat onderaan deze pagina. Hierin staat wat wij van onze leveranciers en hun onderaannemers verwachten. 

Privacy

Als telecombedrijf hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de bescherming van klantgegevens en de vertrouwelijkheid van hun communicatie. Dit gaat verder dan het naleven van wet- en regelgeving. Het succes van ons bedrijf is namelijk afhankelijk van de mate waarin klanten en medewerkers erop vertrouwen dat wij hun privacy respecteren.

Op dit moment zijn wij naast de integratie van de privacy programma’s van Vodafone en Ziggo ook bezig met de implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zal leiden tot een privacy riskmanagement raamwerk. Zo voeren we privacy risk impact assesments uit voor nieuwe producten en diensten en maken we duidelijke afspraken met leveranciers die persoonsgegevens namens ons verwerken. Daarnaast melden we lekken in de beveiliging van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het geval een datalek negatieve gevolgen heeft op de privacy van klanten, informeren we onze klanten hierover.

Onze Privacy Officers zorgen ervoor dat iedereen zich houdt aan de privacywetgeving. Verder houden ze ontwikkelingen in privacy beleid en in technologie bij en bepalen ze de inhoud, uitvoering en naleving van ons privacy statement. In dit privacy statement staat wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens wij gebruiken, wat we met persoonsgegevens doen, wat we doen om gegevens te beschermen, hoe klanten zelf veilig met hun persoonsgegevens kunnen omgaan, een toelichting op de rechten die klanten hebben als het gaat om hun persoonsgegevens, en hoe ze over privacy contact met VodafoneZiggo kunnen opnemen. Zij zullen ook borgen dat privacy wordt meegenomen in onze training & awareness-activiteiten.

Klantgegevens
Vodafone deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor de dienstverlening, als er een wettelijke verplichting is of als een klant hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld voor het gebruik van een app. We zijn wettelijk verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden welke klantgegevens we verwerken. 

Milieu

De directe negatieve milieu-impact van VodafoneZiggo wordt voornamelijk veroorzaakt door het netwerk, de mobiliteit van onze medewerkers en de gebouwen. De indirecte milieu-impact wordt veroorzaakt door tv-boxen, wifi-zenders en mobiele telefoons. Het netwerk is verantwoordelijk voor 85% van ons energieverbruik. Ons milieuprogramma heet 'Planet Tomorrow’. Het milieubeleid is geborgd met het ISO 14001®-certificaat. Het programma omvat meer dan 50 verschillende projecten met drie doelen:

1.       Onze operationele activiteiten verbeteren. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te implementeren en meer circulair te ondernemen en zo afvalstromen terug te dringen.

2.      Onze klanten in staat stellen milieuvriendelijker te worden. Bijvoorbeeld door gebruikte telefoons terug te kopen en een tweede leven te geven, het effect van onze milieuvriendelijke Internet of Things-connecties duidelijk te maken met de ‘connected world series’ en door ‘vrijer werken' te stimuleren.

3.      Onze medewerkers inspireren milieuvriendelijk te werken en te leven.
Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te gebruiken, de Footprint challenge en Solar Power to You, een collectief aanbod voor zonnepanelen voor medewerkers.

Activiteiten
-  Energieverbruik: VodafoneZiggo gebruikt windenergie voor 100% van de elektriciteitsbehoefte.
-  CO2-voetafdruk: VodafoneZiggo streeft naar een CO2 neutrale dienstverlening en is lid van de klimaatcoalitie.
-  Schadelijke stoffen: VodafoneZiggo gebruikt geen schadelijke stoffen. Wel worden er koelmiddelen gebruik voor o.a. airco’s in winkels. Onze interne programma’s zijn erop gericht om het aantal verbruikte koelmiddelen te reduceren.
-  Circulariteit: Vodafone biedt klanten aan om alle ingezette communicatieapparatuur te hergebruiken of te recyclen. Wij zorgen hierbij voor het volledige end-to-end proces. Voor Ziggodiensten geldt dat het eigendom van de apparatuur bij Ziggo ligt. Alle particuliere klanten zijn verplicht om hun apparatuur terug te sturen naar Ziggo bij beëindiging van hun abonnement.
-  Dematerialisatie: naast de levering van diensten kan VodafoneZiggo samen met zakelijke klanten op andere gebieden de dematerialisatie stimuleren. Denk aan het stimuleren van thuiswerken (slimmer werken) maar ook het inzetten van ICT om diensten efficiënter te laten lopen.
-  Voorkomen van afval: net als bij dematerialisatie kan VodafoneZiggo samen met zakelijke klantenprogramma’s voor afvalreductie opzetten waarbij de rol van ICT vooral ondersteunend zal zijn.

Transparantie
Onze voortgang op onze prestaties zoals CO2-voetafdruk, energieverbruik en recycling en hergebruik van afval rapporteren we jaarlijks.

Diversiteit

Op het gebied van diversiteit ligt bij VodafoneZiggo de focus op het creëren van een internationaal medewerkersbestand en een open cultuur ten aanzien van LGBT+. Ten aanzien van vrouwen hebben we vooral aandacht voor het stimuleren van vrouwen aan de top en vrouwen in de techniek.

We willen een aantrekkelijk bedrijf zijn voor internationale werknemers met verschillende culturele achtergronden en zullen onze werkcultuur en arbeidsvoorwaarden daarop aanpassen. 

We hebben een officieel Friends of LGBT+ netwerk opgestart. Hierop aansluitend zij we lid van Workplace Pride, een partner die ons bijvoorbeeld ieder jaar helpt met het organiseren van Pride Week (Gay Pride) in Amsterdam.

We vinden het daarnaast belangrijk dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden op een baan. Om aan te tonen dat we structureel beleid hebben op het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, laten we ons certificeren door TNO op basis van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). We hebben ons voorgenomen om in 2018 'trede 1' te behalen. De personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die we aannemen binnen de social return-doelgroep komt overeen met de PSO-doelgroep. VodafoneZiggo zal deze personen gelieerd aan de opdracht in gaan zetten. Zij zullen ook opleidingen krijgen. We werken hierin samen met partners Locus, Emma at Work, Onbeperkt aan de slag en Sterk Sociaal.

Mobiele telefoons, antennes en gezondheid

Sommige mensen maken zich zorgen over het effect van mobiele telefoons en antennes op hun gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat radiosignalen van base stations en draadloze netwerken en mobiele telefoons een negatief effect op de gezondheid hebben. Wij willen dat onze klanten zonder zorgen hun mobiele telefoon kunnen gebruiken. Daarom werken we op (inter)nationaal niveau samen met verschillende organisaties aan onderzoek en voorlichting. 

Plaatsing van antennes
Bij de bouw en het onderhoud van ons mobiele netwerk is samenwerking met andere partijen van groot belang om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Samen met andere providers zijn we verenigd in Monet. Deze organisatie stemt de plaatsing van antennes af met overheden. Samen met Monet gaan we ook in gesprek met gemeenschappen als er onrust is over het plaatsen van masten. Sinds 2002 is er een Antenneconvenant afgesloten met de sector en de overheid. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd voor de plaatsing van vergunningsvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie tot en met vijf meter hoog.

Gebruik van de mobiele telefoon
Tijdens het gebruik van een mobiele telefoon, absorbeert het menselijk lichaam een deel van de radiosignalen. Volgens de WHO is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat dit schadelijk is. Als mensen het niveau van de radiosignalen  willen verminderen bij het gebruik van een mobiele telefoon, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie het volgende: hands-free bellen, het aantal en de duur van telefoontjes beperken en de telefoon te gebruiken in gebieden met goed bereik. 

Volgens een meerderheid van wetenschappers, ondersteund door de WHO, is er tot nu toe geen bewijs dat radiofrequenties  van mobiele telefoons of base stations een extra risico vormen voor kinderen. Omdat de huidige kinderen en jongeren waarschijnlijk een langere periode een mobiele telefoon zullen gaan gebruiken, wordt er meer onderzoek gedaan naar het gebruik van mobiele telefoons op verschillende leeftijden en lange termijn gebruik. Vodafone zal de resultaten van deze onderzoeken en de standpunten van organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie hierover nauwgezet volgen. 

Onderzoek
We werken actief mee aan internationaal en nationaal wetenschappelijk (onafhankelijk) onderzoek naar de mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld aan het internationale COSMOS onderzoek in Nederland uitgevoerd door het IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht (looptijd 30 jaar) naar de mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden. We stellen hiervoor data beschikbaar die essentieel is om het onderzoek uit te kunnen voeren.

Voorlichting 
Vanaf 2015 steunen we als sector het Kennisplatform EMV (Elektromagnetische Velden en Gezondheid). Dit is een onafhankelijk informatiecentrum waarin het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’s, het Agentschap Telecom en ZonMw hun kennis op het gebied van elektromagnetische velden bundelen. Het doel is wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken. 

Meer informatie over hoe mobiele telefoons werken, ons wereldwijde beleid en over wetenschappelijk onderzoek is te vinden op de website van Vodafone Group.