VodafoneZiggo (Nederlands)
Privacy medewerkers

Privacy medewerkers

PRIVACYVERKLARING WERKNEMERS

1. INLEIDING

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe VodafoneZiggo jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

Werknemers verwachten dat wij hun privacy beschermen. Of het nu gaat om persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid van privé-berichten of de manier waarop wij onze producten en diensten ontwikkelen. De manier waarop wij omgaan met privacy maakt wezenlijk deel uit van de verantwoordelijkheid die wij jegens onze werknemers hebben. Ons streven is een cultuur bij VodafoneZiggo te ontwikkelen waarin het voor iedereen duidelijk is hoe belangrijk de privacy van onze werknemers is en hoe deze wordt beschermd. VodafoneZiggo draagt er zorg voor dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. WIE ZIJN WIJ?

VodafoneZiggo telt verschillende werkmaatschappijen, waaronder Vodafone Libertel B.V. en Ziggo B.V. De naam van de rechtspersoon die staat vermeld op jouw arbeidsovereenkomst is de naam van jouw werkgever. Wij zijn verantwoordelijk voor personeelszaken, waaronder de verwerking van de persoonsgegevens van onze werknemers.

3. DEFINITIES

In deze privacyverklaring hebben de volgende termen, de volgende betekenis:

“wij/ons/onze” elk onderdeel van VodafoneZiggo, waaronder Vodafone Libertel B.V., Ziggo B.V., Ziggo Services B.V., Ziggo Services Employment B.V. en Liberty Global Content Netherlands B.V., afhankelijk van bij welke onderneming je werkzaam bent;

“derde” iemand anders dan jij, wij, of een onderdeel van VodafoneZiggo Group Holding B.V.; en

“VodafoneZiggo” VodafoneZiggo Group Holding B.V. en elke vennootschap of andere organisatie waarvan VodafoneZiggo Group Holding B.V. meer dan 20% van het aandelenkapitaal bezit.

“persoonsgegevens” alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon .

“betrokkene” degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. In dit geval jij, de werknemer.


4. WAARVOOR VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

VodafoneZiggo verzamelt persoonsgegevens op basis van:

 1. de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst met VodafoneZiggo en om actie te ondernemen naar aanleiding van een verzoek, zoals verlofverzoek, of het uitbetalen van het juiste loon; of
 2. een gerechtvaardigd bedrijfsbelang van VodafoneZiggo, zoals fraudepreventie, garanderen van de veiligheid van onze systemen, voldoen aan onze doelstellingen ten aanzien van diversiteit en integratie, wanneer je deelneemt aan door VodafoneZiggo georganiseerde evenementen en het verbeteren van de dienstverlening aan onze werknemers; of
 3. de naleving van een wettelijke verplichting, met inachtneming van ons interne beleid en onze procedures die de omvang van de te verlenen juridische bijstand bewaken; of
 4. jouw toestemming, voor zover VodafoneZiggo geen beroep doet op een andere rechtsgrond of in aanvulling op de uitvoering van een overeenkomst of een beroep op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals wanneer je vrijwillig gegevens verstrekt en toestemming geeft voor de verwerking ervan. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Ter uitvoering van het bovenstaande kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens door te geven aan andere ondernemingen binnen VodafoneZiggo of aan derden die zijn gevestigd (of waarvan de servers staan opgesteld) in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, dragen wij ervoor zorg dat jouw persoonsgegevens behoorlijk worden beschermd.

5. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN JOU?

Wij verzamelen persoonsgegevens over jou vanaf het moment dat je solliciteert naar een baan bij VodafoneZiggo en vervolgens als je wordt aangenomen in het kader van jouw indiensttreding. Bepaalde gegevens die wij over jou verzamelen zijn wettelijk voorgeschreven of zijn noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst met jou uit te voeren of om de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen. De reden wordt duidelijk gemaakt op het moment waarop wij jouw gegevens verzamelen. Als je deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen arbeidsovereenkomst met jou aangaan of zijn wij niet in staat de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen, zoals uitbetaling van salaris en goedkeuring van verlofverzoeken. Gedurende jouw dienstverband worden daarnaast door onze interne processen en toepassingen andere gegevens over je gegenereerd.

Wij kunnen o.a. de volgende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen:

a) persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, huisadres, privé e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens in noodgevallen, kopie identiteitsbewijs;

b) personeelsgegevens, dat wil zeggen met je functie verband houdende gegevens zoals personeelsnummer, wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, ontslagbrief, staat van dienst, verlofformulieren, bedrijfse-mailadres, nummer mobiele bedrijfstelefoon, functienaam, functieomschrijving;

c) sollicitatiegegevens, zoals je sollicitatiebrief, CV, gespreksnotities, referenties van vorige werkgevers, interne referenties;

d) loon- en betalingsgegevens, zoals BSN, salarisoverzichten, reiskostenvergoedingen (bijv. carpooling), bankgegevens, belastinggegevens, onkostendeclaraties en -vergoedingen, pensioengegevens;

e) prestatie- en loopbaangegevens, zoals gevolgde cursussen, cursusresultaten, kwalificaties, informatie over persoonlijke ontwikkeling, functiebeoordelingen, onderzoeksresultaten, disciplinaire maatregelen;

f) algemene personeelszaken, zoals correspondentie met HR, afvloeiingsregelingen, klachten;

g) toegangsgegevens, zoals je VodafoneZiggo-gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op het VodafoneZiggo-netwerk;

h) gegevens verband houdende met gebruik van bedrijfsapparatuur, netwerken, accounts en bedrijfscommunicatiesystemen;

i) gegevens verband houdende met bedrijfsbeveiliging, zoals camerabeelden en gegevens van toegangspassen;

j) cookies, op bepaalde interne HR-pagina’s en het VodafoneZiggo-intranet.

Daarnaast kunnen wij gevoelige persoonsgegevens over jou verwerken – maar uitsluitend als dit strikt noodzakelijk is ter nakoming van onze verplichtingen als werkgever. Hiertoe behoren o.a.:

a) gezondheidsgegevens, zoals ziekteverlof, adviezen/verklaringen van een bedrijfsarts, gegevens om ziektegeld uit te keren of gegevens in verband met zwangerschapsverlof of gegevens die nodig zijn ter nakoming van onze Arboverplichtingen;

b) informatie over jouw strafrechtelijke verleden ter uitvoering van antecedentenonderzoek als onderdeel van de sollicitatieprocedure en/of het uit kunnen voeren van ons screeningsbeleid.

6. WAAR GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR?

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over jou verzamelen verwerken voor de volgende doeleinden:

a) Personeelswerving, zoals interne personeelswerving, opname van werknemers in het internationale mobiliteitsprogramma van VodafoneZiggo. In dat kader kunnen we je privé e-mailadres verzamelen om contact met je te kunnen opnemen tijdens de wervingsprocedure;

b) Training en ontwikkeling, zoals identificering van leerbehoefte, administreren en aanbieden van trainingen en cursussen. Ons learning management systeem kan bijvoorbeeld jouw profiel gebruiken om cursussen aan te bevelen;

c) Beloning en erkenning, zoals vaststelling van beloning en erkenning op basis van periodieke functiebeoordelingen of voor het beheer van aandelenplannen. Zo kunnen we jouw gegevens gebruiken voor het berekenen van de hoogte van bijvoorbeeld een bonus.

d) Communicatie & Betrokkenheid, zoals uitvoering van werknemersonderzoeken, communiceren van belangrijke bedrijfsveranderingen. Zo kunnen we onderzoek onder werknemers uitvoeren naar hun mening over bepaalde onderwerpen als diversiteit en integratie;

e) Bewaken van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers, zoals monitoring van incidenten op het gebied van veiligheid en welzijn, bewaken van het welzijn van de werknemers, uitvoeren van veiligheids- en welzijnsinspecties. Zo kunnen we informatie over incidenten gebruiken om bedrijfsincidenten te registreren;

f) Effectiviteit & Wijzigingen, zoals interne verslaglegging en analyse ter ondersteuning van bedrijfsveranderingen of ter beoordeling van de organisatorische effectiviteit. Zo kunnen we gegevens over je werklocatie en je toegangspas gebruiken om inzicht te krijgen in de werkplekbehoefte op de verschillende vestigingen;

g) Informatiebeveiliging en onderzoek, zoals gebruik van onze Data Loss Prevention-Tool, ter voorkoming van ongeautoriseerde opslag en distributie van geclassificeerde informatie (binnen en buiten VodafoneZiggo);

h) Werkpraktijken en -administratie, zoals verwerking van wijzigingen in de personeelsadministratie ten aanzien van je dienstverband, zoals verlof, einde dienstverband, absentie, onkosten, kantoor-IT en salarisadministratie, afhandeling van bij HR ingediende klachten en verzoeken;

i) Functioneren en loopbaan, zoals registratie van functiebeoordelingen, afgestemd op bedrijfsdoelstellingen, potentieel van de werknemer, loopbaanverwachting, beheer van resources. Zo kunnen we de functiebeoordelingen gebruiken om te zien wie er in aanmerking komt voor deelname aan een talentprogramma;

j) Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever, zoals belastingverplichtingen door het verstrekken van gegevens over jouw dienstverband. Zo verstrekken we jouw belastinggegevens aan de belastingdienst;

k) Voldoen aan onze contractuele verplichtingen als jouw werkgever, zoals ter uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst. Zo moeten we jouw naam, geboortedatum en andere gegevens in jouw arbeidsovereenkomst opnemen;

l) Verdere verwerkingen in het kader van het faciliteren van jouw werk, zoals bijvoorbeeld tijdens het inloggen in werkomgevingen kunnen wij nog nadere persoonsgegevens van jouw verwerken (zie bijlage 1 voor een toelichting).

Toezicht op gebruik van bedrijfsapparatuur, netwerken en accounts.

Ter bescherming van de bedrijfsgegevens van VodafoneZiggo en de integriteit van onze IT-systemen houden wij toezicht op jouw gebruik van onze:

 • bedrijfsmiddelen (zoals laptop, tablet en telefoon van de zaak);
 • bedrijfsnetwerken (zoals toegang tot documentbeheersystemen, jouw gebruik van onze interne netwerken en jouw online-activiteiten);
 • bedrijfscommunicatieaccounts (zoals berichten verzonden via Outlook, Microsoft Teams, Yammer, Skype for Business – inclusief in bepaalde gevallen het inzien van de inhoud van deze berichten).

N.B.: Gegevens worden uitsluitend opgeslagen of ingezien wanneer deze worden verplaatst of verzonden in strijd met het Beveiligingsbeleid en Fraudebeleid van VodafoneZiggo, ook als je niet bent verbonden met het VPN, e.e.a. met inachtneming van de toepasselijke nationale wet- en regelgeving. In art. 7 van deze privacyverklaring staat vermeld waar je meer informatie over dit beleid kunt vinden.

Zo inspecteren wij routinematig het gebruik door onze werknemers van het bedrijfsnetwerk en verbindingen om bedreigingen te kunnen identificeren zoals computervirussen, bezoeken aan verdachte websites, pogingen tot het verkrijgen van onbevoegd toegang en intern misbruik (zoals schending van het informatiebeveiligingsbeleid). Daarnaast bevat je bedrijfsapparatuur software waarmee kan worden nagegaan welke gegevens vanaf die apparatuur worden verzonden en die elke inbreuk meldt zodra weer wordt ingelogd op het VPN.

Je wordt aangeraden de betreffende richtlijnen door te lezen. Hierin wordt uiteengezet hoe de bedrijfsmiddelen, netwerken en communicatiesystemen moeten worden gebruikt om te voldoen aan het interne bedrijfsbeleid. Het Informatiebeveiligingsbeleid bevat nadere informatie over onze beveiligingspraktijken.

In bepaalde gevallen (bijv. als er een intern onderzoek wordt geopend, of als VodafoneZiggo verplicht is informatie te verstrekken in het kader van een onderzoek van een toezichthoudende autoriteit of in het kader van een gerechtelijke procedure) kunnen wij:

 • jouw gebruik van onze bedrijfsmiddelen, netwerken en communicatiesystemen op afstand controleren;
 • jou verzoeken het aan jou ter beschikking gestelde bedrijfsmiddel af te staan voor forensisch onderzoek (N.B.: Als je persoonlijke gegevens op dat apparaat hebt opgeslagen, zoals foto’s, documenten of apps, kunnen deze tijdens dat onderzoek worden ingezien door de opsporingsambtenaar); of
 • jouw reiskostendeclaraties controleren om te zien of er onterecht onkosten zijn gedeclareerd of onkosten die niet in overeenstemming zijn met het interne bedrijfsbeleid;
 • andere middelen toepassen in het kader van een onderzoek ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van VodafoneZiggo en op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De informatie die in het kader van een intern onderzoek wordt verzameld, kan vervolgens worden gebruikt in disciplinaire of gerechtelijke procedures die naar aanleiding daarvan worden ingesteld. Zie ons Fraudebeleid voor meer informatie.

Voor alle duidelijkheid: wij monitoren in geen geval jouw gebruik van bedrijfsmiddelen wanneer je deze gebruikt voor:

 • andere apps dan werkapps (bijvoorbeeld als jij jouw zakelijke telefoon gebruikt voor het downloaden en openen van apps als Facebook, Netflix en Amazon of om er foto’s mee te maken); of
 • het opslaan van persoonlijke informatie, zoals foto’s, documenten of apps, op cloud-accounts voor privégebruik (zoals One Drive, Google Docs, Dropbox of Facebook) (maar een opsporingsambtenaar heeft mogelijk wel toegang tot deze persoonlijke informatie wanneer deze is opgeslagen op de harde schijf van het apparatuur).
 • Analyse & Profilering

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen verwerken voor interne analyse, in het kader van het vaststellen van de toekomstige personeelsstrategie van VodafoneZiggo, met name ter overweging van wijzigingen in de bedrijfsvoering, of ter beoordeling van de effectiviteit van de organisatie.

Bijvoorbeeld:

 • In bepaalde gevallen voor het aanmaken van profielen, waarmee mogelijk kleinere groepen werknemers of personen geïdentificeerd kunnen worden (bijv. voor risicoprofilering of het vaststellen van fraude).
 • In bepaalde gevallen worden er anonieme, geaggregeerde inzichten gegenereerd; je kunt in door deze analyses geaggregeerde inzichten in geen enkel stadium van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor die doeleinden geïdentificeerd worden
 • Wij gebruiken de bij deze analyses gegenereerde inzichten niet voor geautomatiseerde besluitvorming (dat wil zeggen, besluitvorming door software, zonder menselijke tussenkomst). De door dergelijke analyses gegenereerde inzichten worden gebruikt om aanvullende inzichten en gegevens te verkrijgen als onderdeel van hun besluitvorming.
 • In alle gevallen is deze verwerking bestemd voor interne doeleinden.

In bepaalde gevallen kun je aangeven dat je niet wilt dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor analyse- en profileringsdoeleinden (opt-out). Zie art. 5 ‘Jouw rechten’ voor meer informatie.

Enkele voorbeelden van de analysedoeleinden waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden gebruikt:

 • Onkostendeclaraties: verwerken van informatie over onkostendeclaraties van werknemers om na te gaan of de uitgaven en declaraties overeenkomstig het interne reis- en verblijfkostenbeleid zijn en om mogelijke fraude met declaraties vast te stellen;
 • Analyse van beloningen: verwerken van informatie over beloningen (salaris, bonus, provisie) van onze werknemers in verband met mogelijke vraagstukken over gelijke betaling en ongelijke beloning van mannen en vrouwen. De resultaten van die analyse kan vervolgens worden gebruikt voor het wijzigen van de strategie voor het personeelsbeleid binnen VodafoneZiggo om tegemoet te komen aan dergelijke vraagstukken.Verdere verwerkingen binnen specifieke applicatie(s) in het kader van de werkzaamheden van monteurs (zie bijlage)

  7. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

VodafoneZiggo verstrekt jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dit mag VodafoneZiggo wel doen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven, of als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als zo’n verstrekking verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan:

 • andere onderdelen van VodafoneZiggo;
 • bedrijven of adviseurs die diensten verlenen aan of voor VodafoneZiggo, zoals pensioenadministrateurs, uitvoerders van aandelenplannen, autoleasemaatschappijen, zakenreisbureaus en andere ondernemingen die diensten verlenen aan de VodafoneZiggo;
 • een derde die diensten verleent aan VodafoneZiggo, zoals ter uitvoering van ons interne screeningbeleid bij in dienst treden;
 • Verschillende trainings- en opleidingsinstituten ter vergroting van jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling (via Progress For You platform);
 • rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen, toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of andere openbare instanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit wettelijk is toegestaan;
 • een derde of instelling voor zover bekendmaking is voorgeschreven om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving;
 • andere derden als wij daarvoor je toestemming hebben (bijvoorbeeld om referenties over je te verstrekken aan een bank, woningbouwcorporatie, verhuurder of makelaar)
 • in verband met een fusie, verkoop of overname van een onderdeel van de VodafoneZiggo Groep.


8. HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

VodafoneZiggo gaat uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen zijn jouw persoonsgegevens optimaal beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet je denken aan beveiliging van onze gebouwen en werkplekken. Ook conformeert VodafoneZiggo zich aan de meldplicht datalekken zoals deze staat omschreven in de Procedure Meldplicht Datalekken.


9. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

VodafoneZiggo zal de persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijn. Zie voor een uitgebreide toelichting ons Data retentie beleid.

10. JOUW RECHTEN

Omdat VodafoneZiggo jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je volgens de wettelijke regels een aantal rechten. Als je onderstaande rechten wilt uitoefenen, kun je een verzoek indienen via Mijn HR (Mijn Gegevens & Privacy) of een e-mail sturen: HelloHR@vodafoneziggo.com

a) Recht op rectificatie en aanvulling;: je hebt het recht de persoonsgegevens die we over jou bezitten te laten corrigeren indien deze onjuist zijn, als de gegevens die we over jou bezitten geactualiseerd moeten worden, of als je meent dat ze onjuist zijn.

b) Recht op inzage: je kunt je een verzoek indienen voor het ontvangen van een afschrift van je persoonsgegevens.

c) Recht op het maken van bezwaar: je hebt in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door VodafoneZiggo, bijvoorbeeld voor analyse- of profileringsdoeleinden.

d) Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid): je hebt het recht te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die we over jou hebben te wissen.

e) Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: als je meent dat de persoonsgegevens die we over jou bezitten onjuist zijn of dat deze niet door ons verwerkt zouden moeten worden, heb je het recht ons te vragen de verwerking daarvan te beperken.

f) Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens): je hebt in bepaalde gevallen het recht de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, mee te nemen. Ook kan je bij ons het verzoek voorleggen tot overdracht van jouw gegevens aan een derde.

g) Recht op duidelijke informatie: VodafoneZiggo heeft een informatieplicht en dient jou te informeren over wat zij met jouw persoonsgegevens doet.


11. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat VodafoneZiggo deze privacyverklaring wijzigt. Op de website staat altijd de meest actuele privacyverklaring. Ingrijpende wijzigingen worden aangekondigd op My HR.


12. HEB JE EEN KLACHT OF EEN VRAAG?

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of een klacht over de manier waarop VodafoneZiggo met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming: privacyoffice@vodafoneziggo.com.

We zullen ons uiterste best doen je te helpen. Als je niet tevreden bent, kun jij je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

AutoriteitPersoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594AV Den Haag

0900-2001201

24 september 2020

Bijlage 1

Privacy Policy – Field Tool AutoFill

De Field Tool AutoFill bestaat uit een fysiek geïnstalleerde applicatie en een gekoppelde Google Chrome plugin. VodafoneZiggo medewerkers kunnen ervoor kiezen deze applicatie te gebruiken om hun effectiviteit te verhogen. De Field Tool AutoFill is een tool die een standaard set van bladwijzers binnen Google Chrome beheert en helpt met het automatisch inloggen op basis van inloggegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd. Deze inloggegevens zijn alleen binnen de fysiek geïnstalleerde applicatie aanwezig. De fysieke applicatie kan alleen worden geïnstalleerd via de interne applicatieportal van VodafoneZiggo en is daarmee alleen toegankelijk via VodafoneZiggo medewerkers die VodafoneZiggo apparatuur/laptops gebruiken.

 • De Google Chrome plugin is niet publiek beschikbaar in de Play Store en functioneert geheel niet als het niet met de fysiek geïnstalleerde applicatie kan praten;
 • De Field Tool AutoFill is centraal geconfigureerd en zal alleen werken voor whitelisted websites. Deze worden handmatig toegevoegd aan de domein-url-index binnen de fysieke applicatie;
 • De Google Chrome plugin is ingesteld om ‘toegang tot alle sites’ te hebben. Dit is gedaan om flexibiliteit te behouden met betrekking tot het configureren: Het toevoegen van nieuwe sites (aan bladwijzers en t.b.v. het automatisch inloggen) moet direct kunnen gebeuren, wat mogelijk is door het instellen van de plugin op deze manier. Elke andere manier zou verplichten dat de plugin zelf wordt bijgewerkt als sites bijgewerkt worden.

Opslag, beveiliging en encryptie

De Field Tool AutoFill configuratie wordt opgeslagen binnen de fysiek geïnstalleerde applicatie en wordt elke twee uur automatisch gesynchroniseerd. Deze configuratie bevat geen enkele persoonlijke informatie.

Alle wachtwoorden die door gebruikers in de applicatie worden ingevoerd, worden alleen lokaal opgeslagen en zijn versleuteld via ‘salting’ en AES 256-bit encryptie. De communicatie tussen de fysiek geïnstalleerde applicatie en de Google Chrome plugin is ook via ‘salting’ en AES 256-bit encryptie versleuteld. Deze kan alleen worden ontgrendeld door het gebruik van een hoofdwachtwoord welke alleen door de lokale gebruiker kan worden ingesteld. Er is géén wachtwoordreset functionaliteit beschikbaar om de informatie veilig te houden.

 • Indien de gebruiker zijn hoofdwachtwoord meer heeft, wordt de gebruiker gedwongen tot een fabrieksreset van de fysieke applicatie, en zal overnieuw moeten beginnen;
 • Het hoofdwachtwoord moet elke vier uur opnieuw worden ingevoerd, en wanneer de browser wordt gestart/herstart. Het invoeren van het correcte wachtwoord zal een decryptie-sleutel aan de Google Chrome plugin geven die voor maximaal 4 uur functioneert (of tot de browser wordt afgesloten).
 • Het hoofdwachtwoord is altijd vereist om toegang te krijgen tot de reeds ingestelde websitewachtwoorden binnen de applicatie.

Persoonlijke data

De AutoFill is enkel en alleen bedoeld voor het verhogen van de effectiviteit van VodafoneZiggo medewerkers.

 • Geen enkele gebruikersinformatie of persoonlijke informatie wordt verstuurd naar enige server. Alle data blijft altijd alleen lokaal aanwezig en alleen binnen de fysiek geïnstalleerde applicatie;
 • De persoonlijke informatie blijft beperkt tot inloggegevens zoals voor-/achternaam, wachtwoorden en emailadressen.

  ...................

  Bijlage 2

  Privacy policy - Field Tool AutoFill - EN

  The Field Tool AutoFill functionality consists of a physically installed application and a related Google Chrome Plugin, which VodafoneZiggo employees can use voluntarily to increase their effectiveness through allowing an AutoFill function for log-in purposes within corporate environments: the Field Tool AutoFill is a tool which manages user browser bookmarks and helps with automated login based on credentials entered by the user (in the physically installed application).The physically installed application can only be installed via the internal application portal of VodafoneZiggo and is only accessible by VodafoneZiggo employees using VodafoneZiggo equipment/laptops.
 • The Google Chrome plugin is not publicly published in the App Store and doesn’t serve any function if it is not able to communicate with the physically installed application;
 • The AutoFill is configured centrally, and will only function for whitelisted websites – these will be manually added to the domain URL index within the application;
 • The Google Chrome plugin is set-up to have ‘Access to all sites’ – this is done to have flexibility with regards to configuration: When new sites have to be added (for auto-login/bookmark purposes), they need to be added immediately. The plugin version should not be updated continuously when adding new sites.

  Storage, security and encryption
  The AutoFill configuration is kept within the physically installed application and will automatically sync every two hours. This configuration does not include any personal information.

  All passwords are stored locally, and are salted and encrypted with AES 256-bit encryption. The communication between the physically installed application and the Google Chrome plugin is also salted and encrypted with AES 256-bit encryption and can only be unlocked using a master password set by the user. There is no password reset functionality.
 • No master password means that the user has to factory reset the application to start over;
 • The master password needs to be entered every four hours, or when the Chrome browser is (re)started. This will provide a decryption key to the Google Chrome plugin to use for the decryptions in the next four hours (or until the browser is closed);
 • The master password is always required to be able to access/change any set-up login credentials by the user.

  Personal data
  With regards to the personal information handled by the Field Tool AutoFill:
 • No user information or personal data is sent to any server whatsoever. All data is kept locally and only within the physically installed application;
 • The personal information is limited to login credentials like first/last name, passwords and e-mail addresses.