Wanneer er wordt gekeken naar de effecten van radiogolven is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en ons Kabinet (Kamerbrief over 5G en gezondheid) is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat radiogolven van base stations en draadloze wifi-netwerken en mobiele telefoons een negatief effect op de gezondheid hebben. Iedereen wil dat men zonder zorgen zijn of haar mobiele telefoon en draadloze apparatuur kan gebruiken. Daarom werken verschillende organisaties op (inter)nationaal niveau samen aan onderzoek en voorlichting.

Plaatsing antennes
Als VodafoneZiggo hebben we begrip voor zorgen en vragen die leven bij de (her)plaatsing van antennes. Tegelijk streven we – vanuit collectief belang – naar een hoogwaardig en landelijk dekkend netwerk, zodat we allemaal en liefst overal bereikbaar zijn. Bij zo’n goed gespreid antennepark horen bouw- en inspraakprocedures, net als veiligheids- en blootstellingslimieten, waaraan ook wij ons houden. De blootstellingslimieten worden vastgesteld door een Internationale groep van onafhankelijke wetenschappers. Deze groep heet de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Nederland hanteert deze limieten op advies van de Raad van de Europese Unie. De ICNIRP toetst met regelmaat of het nodig is de limieten aan te passen.

Samenwerking en in gesprek
Bij de bouw en het onderhoud van ons mobiele netwerk is samenwerking met andere partijen van groot belang om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Samen met andere providers zijn we verenigd in Monet. Deze organisatie stemt de plaatsing van antennes af met overheden. Samen met Monet gaan we ook in gesprek met gemeenschappen als er onrust is over het plaatsen van masten. Sinds 2002 is er een Antenneconvenant afgesloten met de sector en de overheid. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd voor de plaatsing van vergunningsvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie tot vijf meter hoog. Meer informatie is te raadplegen via www.antennebureau.nl van de Rijksoverheid, ook voor voorlichtingsbijeenkomsten over dit thema.

Gebruik mobiele telefoon
Tijdens het gebruik van een mobiele telefoon absorbeert het menselijk lichaam een deel van de radiogolven. Het vermogen van radiogolven uit een mobiel is echter zeer gering (maximaal 0.1 tot 2 watt) en geeft slechts verwaarloosbare opwarming van het menselijk lichaam. Volgens de WHO is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van mobiele telefoons schadelijk is. Als mensen het niveau van de radiosignalen willen verminderen bij het gebruik van een mobiele telefoon, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie het volgende: handsfree bellen, het aantal en de duur van telefoontjes beperken en de telefoon te gebruiken in gebieden met goed bereik. Want bij goed bereik hoeft een mobiel minder hard te zenden om het radiosignaal naar de dichtstbijzijnde antenne te sturen. Hiermee is meteen het belang van een evenwichtig verspreid antennepark helder: met voldoende antennes in bereik, hoeven telefoons ‘minder hard te werken’ en dit verlaagt de blootstelling aan radiogolven (ook radiofrequente (RF) / straling genoemd).

5G-technologie
Ook bij de introductie van 5G – als opvolger van het huidige 4G-netwerk – hebben gezondheidsaspecten de volle aandacht. Het 5G-spectrum is echter niet wezenlijk anders dan wat nu al in gebruik is. De blootstellingslimieten gelden voor 2G, 3G, 4G, wifi, en ook 5G. Meer informatie over 5G staat op: https://www.kennisplatform.nl/wat-is-5g/

Doorlopend onderzoek
Ook wij werken actief mee aan internationaal en nationaal wetenschappelijk (onafhankelijk) onderzoek naar de mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld aan het internationale COSMOS onderzoek in Nederland uitgevoerd door het IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht (looptijd 30 jaar) naar de mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden. We stellen hiervoor data beschikbaar die essentieel is om het onderzoek uit te kunnen voeren.

Voorlichting
Het Kennisplatform EMV (Elektromagnetische Velden en Gezondheid) is een onafhankelijk informatiecentrum waarin het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’s, het Agentschap Telecom en ZonMw hun kennis op het gebied van elektromagnetische velden bundelen. Het doel is wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken.

Meer informatie over hoe mobiele telefoons werken, ons wereldwijde beleid en over wetenschappelijk onderzoek is te vinden op de website van Vodafone Group.

Hieronder staat een infographic die laat zien met welke straling de mens in het dagelijks leven te maken heeft - en op welke frequenties 5G zich manifesteert.