Samenleving
Vodafone Foundation

Vodafone Foundation

Vodafone Foundation
De Stichting Vodafone Netherlands Foundation, de Vodafone Nederland Foundation, zet sinds 2002 technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. De foundation is een onafhankelijke organisatie, onderdeel van een wereldwijd netwerk van 27 Vodafone Foundations. Door dit unieke netwerk van stichtingen kunnen we inspelen op specifieke maatschappelijke behoeften op het gebied van gezondheid, onderwijs en rampenbestrijding van de landen waarin Vodafone actief is. Lees meer over onze internationale activiteiten.

Visie, missie en strategie
We willen dat iedereen kan deelnemen aan de - digitale - samenleving. Daarom is onze ambitie om 1,6 miljoen mensen vooruit te helpen in de periode 2020 - 2025. Zo helpen we jong en oud met het ontwikkelen van digitale vaardigheden en brengen we mensen in moeilijke situaties via onze technologie in contact met hun familie en vrienden. Digitale vaardigheden ontwikkelen en toegang hebben tot digitale oplossingen kan sociaaleconomische ongelijkheid en de kans op sociale uitsluiting verkleinen. Daarnaast organiseert de Foundation vrijwilligersactiviteiten voor medewerkers. Jaarlijks willen we ruim 250.000 mensen bereiken met onze programma's.

Vodafone_Foundation_strategy_def


Speerpunten
1) Skills: ontwikkelen van digitale vaardigheden voor jong en oud om kansen te vergroten, zoals Online Masters, Experience Days en Welkom Online. Lees meer >>

2) Solutions: beschikbaar stellen van technologische oplossingen om sociale participatie te bevorderen zoals Bondgenoten en Instant Network. Lees meer >>

3) Partnerships & Engagement: samenwerkingen met stichtingen die zich met name richten op sociale inclusie.


Programma's

SKILLS
Online Masters: lesprogramma voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs om hen digitaal vaardiger te maken. Ga naar het programma: Online Masters of bekijk de video.

Welkom Online: lesprogramma voor ouderen om hen wegwijs te maken in de digitale wereld, in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Ga naar het programma: Welkom Online of bekijk de video.

Experience Days: tech workshops op onze kantoren voor kinderen uit kansarme wijken. Lees meer.

SOLUTIONS
Instant Network: speciaal getrainde medewerkers reizen naar rampgebieden, bijvoorbeeld na verwoesting door een orkaan om een tijdelijk netwerk op te bouwen zodat hulpdiensten en inwoners contact kunnen maken. Lees meer of bekijk de video.

Bondgenoten: een robot voor langdurig zieke kinderen zodat zij in contact kunnen blijven met school, vrienden en familie, in samenwerking met Stichting kind en Ziekenhuis. Lees meer of bekijk de video.

DreamLab: een app die de rekenkracht van smartphones gebruikt om medisch onderzoek te versnellen. Lees meer of bekijk de video.

Medewerkersbetrokkenheid
Medewerkers kunnen zich inzetten door jongeren of ouderen te begeleiden bij de programma’s Online Masters, Experience Days of Welkom Online. In 2020 lanceerden we het online platform ‘Step Up for Good’ waarop medewerkers zich kunnen aanmelden als vrijwilliger voor één van deze activiteiten. Doel is om medewerkers via het platform te informeren over de activiteiten en hoe ze zich kunnen voorbereiden op hun rol als vrijwilliger. Bijna 500 medewerkers hebben zich in 2019/2020 geregistreerd.

Partnerships en donaties

Partnerships in 2019/2020

NL ICT: we zijn lid van de werkgroep Onderwijs. Dit is een ledennetwerk waarin leden met elkaar bouwen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst. De ambitie richt zich enerzijds op het vergroten van digitale kennis en vaardigheden en anderzijds het tekort aan IT-talenten te verkleinen.

JINC: helpt kinderen aan een goede start op de arbeidsmarkt en is onze partner in het programma Experience Days. JINC koppelt ons aan scholen uit sociaaleconomische achterstandswijken.

Stichting Kind en Ziekenhuis: is dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg en onze partner in het programma Bondgenoten. Kind & Ziekenhuis zorgt voor de behandeling van aanvragen en distributie van de robots en houdt contact met ouders en school.

Het Nationaal Ouderenfonds: zet zich in voor ouderen in Nederland en stimuleert hen om bewust sociaal actief te blijven. Het ouderenfonds is onze partner voor het programma Welkom Online. Ze organiseren groepssessies Welkom Online, koppelen vrijwilligers aan ouderen voor individuele begeleiding en hebben tijdens de lockdown de Helpdesk Welkom Online opgericht.

Alliantie Digitaal Samenleven: in 2019 opgericht i.s.m. Beeld & Geluid, ECP, ministerie van BZK en Nr 5 Foundation. Doel urgentie van digitale balans en digitale inclusie duiden en agenderen op maatschappelijk niveau. Wij zijn actief in de werkgroep gezin en ouderen.

ECP | Platform voor de Informatie Samenleving: is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan, en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving. We zijn lid van ECP en actief in het programma Digivaardig. ECP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van onze programma’s op het gebied van digitale vaardigheden.

VHTO: we werken samen met het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en beta/techniek. Ieder jaar organiseren we een Girlsday waarbij 150 - 200 meisjes op de kantoren van VodafoneZiggo diverse workshops volgen met als doel ze kennis te laten maken met techniek en ICT.

Netwerk Mediawijsheid: heeft als doel om iedereen in Nederland in staat te stellen mediawijs op te groeien en te leven en steunt ons bij de ontwikkeling en distributie van onze programma’s op het gebied van digitale vaardigheden.

Future Society: samen met adviesbureau DFFRNT Media richtte VodafoneZiggo in 2018 Future Society NL op. Dit is een platform waar experts hun visie delen met een groter publiek over hoe we digitale technologie het beste kunnen inzetten. De deelnemende wetenschappers, ondernemers, politici, kunstenaars en ethici proberen samen antwoorden te vinden op belangrijke vragen over de rol van technologie.

Donaties in 2019/2020
Fonds Gehandicaptensport: van 2017 t/m 2020 ontvangt Fonds Gehandicaptensport een jaarlijkse donatie om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Cruyff Foundation: van 2017 t/m 2019 ontving de Cruyff Foundation een jaarlijkse donatie om het verbinden en vooruitbrengen van jeugd in Nederland mogelijk te maken.

Jostiband: we zijn 'Vrienden van de Jostiband' en steunen de band van 2016-2020.

De volgende goede doelen ontvingen een donatie uit de inzameling van ons sportevent Connect Run:
- Nationaal Ouderenfonds voor het Welkom Online programma.
- Stichting Kind & Ziekenhuis voor het Bondgenoten programma.
- SAM& voor de aanschaf van laptops voor kinderen die in armoede leven zodat zij het programma Online Masters kunnen volgen.

Het Nationaal Ouderenfonds ontving de opbrengst van de kerstveiling van VodafoneZiggo.

Fondsenwerving door medewerkers
- Sportevents voor het goede doel zoals de Connect Run
- Matched Funding – we verdubbelen het bedrag dat medewerkers inzamelen voor een goed doel
- Kerstveiling

Organisatie en bestuur
De Vodafone Nederland Foundation is een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel sinds 5 September 2002. De Foundation wordt gefinancierd door VodafoneZiggo (VodafoneZiggo Group Holding BV) en Vodafone Group Foundation (Vodafone Group Plc). Alle donaties van VodafoneZiggo verlopen via de Vodafone Nederland Foundation.

Volledige naam: Stichting Vodafone Netherlands Foundation
RSIN nummer: 811241051
Bezoekadres: Avenue Céramique 300, 6221KX Maastricht
Postadres: Postbus 1500, 6201BM Maastricht

Het bestuur bestaat uit drie VodafoneZiggo medewerkers en twee externe bestuursleden die advies geven over de strategie en de toekomstige richting en toezicht houden op de uitvoering van de strategie en de financiële verantwoording. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Vodafone Foundation. Zij hebben wel recht op een reiskostenvergoeding.

- Louise Meijer, voorzitter en Directeur Brand, Communicatie & CSR bij VodafoneZiggo
- Robin Kroes, penningmeester en Executive Directeur Strategy, Insights & Integration bij VodafoneZiggo
- Sherry Rafiq, bestuurslid en Directeur Internal Communication & Engagement bij VodafoneZiggo
- Pieter Paul van Oerle, extern bestuurslid en Strategy Director bij The Next Web
- Heleen Crielaard, extern bestuurslid

Financiële verantwoording
Download hieronder de jaarrapportages van de Vodafone Nederland Foundation van de afgelopen 5 jaar.