VodafoneZiggo heeft door slim gebruik van data uit Outlook en Teams inzicht gekregen in hoe werknemers met elkaar samenwerken. Met samenwerken als één van de belangrijkste kernwaarden in het bedrijf, zijn er in een pilot verschillende analyses op de data uitgevoerd. Het doel is om medewerkers effectiever samen te laten werken en efficiënter met hun werk om te gaan. Door middel van de tool TeamWork geeft VodafoneZiggo als eerste grootzakelijk bedrijf de managers zelf handvatten om hun team meetings anders in te richten en het werkgeluk van collega's te vergroten. In het eerste kwartaal is er onder 600 medewerkers bijna 9% vergaderingen bespaard, 12,5% minder overgewerkt en meer tijd voor individuele focustaken gecreëerd.

Sinds de pandemie werken VodafoneZiggo-medewerkers voortdurend met Outlook en Teams. Dit genereert een enorme hoeveelheid aan data, die VodafoneZiggo volgens eigen methode analyseert en trends uit destilleert. Deze methode is uitgegroeid tot de interne tool TeamWork.

De data kan bijvoorbeeld laten zien hoeveel structureel overgewerkt wordt binnen teams, hoe lang vergaderingen duren, hoeveel mensen bij vergaderingen inbellen en hoeveel tijd overblijft tijdens kantooruren voor individuele taken. Levi van der Heijden, People Analytics Specialist bij VodafoneZiggo: “Uit onze analyses bleek dat medewerkers veel buiten werktijd werken, veel tijd van hun reguliere werktijden spenderen in lange vergaderingen, met ook erg veel deelnemers per vergadering. Uiteraard gebeurt dit allemaal met inachtneming van ieders privacy en is de data nooit herleidbaar tot individuele medewerkers.”

TeamWork als praatstuk
De verkregen inzichten zijn in de eerste fase voor 600 medewerkers gebundeld in TeamWork-rapporten op teamniveau. In deze rapportages zijn de trends per team afgezet tegen de gemiddelden van de hele afdeling. Hiermee kunnen managers vervolgens in gesprek gaan met hun team, om ze zo aan te moedigen bewust met hun tijd om te gaan. Dat betekent vaker nee zeggen tegen meetings waar (te) veel mensen inbellen, meer focustijd inplannen en kortere vergaderingen.

Thomas Mulder, Executive Director HR bij VodafoneZiggo: “Het is voor medewerkers niet goed als ze standaard overwerken en constant in lange vergaderingen zitten. Daarom is het belangrijk om als werkgever je managers de tools te geven om deze trends aan te kaarten en zo medewerkers te ondersteunen.”

Verandering meeting structuur
Nu de pilot een aantal kwartalen loopt, zijn er duidelijke resultaten te zien tussen de groep medewerkers die de rapporten wél krijgt versus de groep die deze niet krijgt. Zo is vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder het aantal vergaderingen met 8,7% afgenomen (versus een afname van 3,1% in de controlegroep), het aantal vergaderuren met meer dan 19 deelnemers afgenomen met 10,3% (vs. een toename van 6,1% in de controlegroep) en een afname van 12,5% voor samenwerking buiten kantoortijden (versus een afname van 5,3% in de controlegroep).